Nội dung bài viết

Sửa bài:

Tiêu chuẩn tiếp xúc hóa chất độc hại tại nơi làm việc

Hóa chất độc hại giải phóng các chất ô nhiễm có hại vào không khí và vùng thở của người lao động. Các chất gây ô nhiễm này ở dạng bụi, khói, hơi và sương và có thể gây hại nếu người lao động hít phải hoặc ăn phải.

Tiêu chuẩn tiếp xúc nơi làm việc đặt ra các mức nồng độ hóa chất có thể chấp nhận được trong vùng thở của công nhân (và nhân viên tại chỗ khác). Nếu bất kỳ hóa chất, chất lỏng dễ cháy của bạn ha đã một tiêu chuẩn tiếp xúc với môi trường làm việc (kiểm tra thông tin an toàn ) tuân thủ là bắt buộc.

Tiêu chuẩn tiếp xúc hóa chất độc hại tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn này nên được sử dụng trong quá trình đánh giá rủi ro vì nó cung cấp các chi tiết cụ thể về:

  • Tủ đựng hóa chất và chất lỏng dễ cháy.
  • Số lượng tối đa cho các cửa hàng trong nhà.
  • Địa điểm lưu trữ hóa chất phù hợp (và không phù hợp).
  • An ninh, biển báo và biển cảnh báo.
  • Kiểm soát các nguồn đánh lửa.
  • Ánh sáng và an toàn điện.
  • Phân phối nhiên liệu.
  • PPE khuyến nghị.
  • Đào tạo và lưu trữ hồ sơ.

Việc xử lý và lưu trữ bất kỳ loại hàng hóa nguy hiểm nào đều là một thách thức và không bao giờ có một phương pháp hoặc thiết bị được chỉ định nào có hiệu quả 100% tại mọi nơi làm việc.

Bộ lọc